NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA

Lê Văn Long

Phòng ban :

Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính

Chức vụ :

Phó Trưởng phòng

Điện thoại :

0905435856

Email :

longlv.sgddt@daknong.gov.vn

Thông tin :

Thạc sĩ QLGD; – Giúp Trưởng phòng về các công tác trong lĩnh vực về tổ chức bộ máy, công chức viên chức; công tác về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục; công tác quy hoạch đội ngũ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý; công tác tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển, điều động công chức, viên chức và người lao động; giao biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Sở; biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kỷ luật công chức, viên chức; tham mưu trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; xử lý công văn, điều phối công việc thuộc lĩnh vực được phân công; phối hợp với các phòng chuyên môn điều động cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nhiệm vụ các kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10; tham mưu điều động cán bộ quản lý, giáo viên coi thi tuyển dụng viên chức; đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện của các chuyên viên trong phòng theo lĩnh vực được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Trưởng phòng phân công. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc về công tác TCCB khi Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền

Võ Thị Hồng Hải

Phòng ban :

Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính

Chức vụ :

Phó trưởng phòng

Điện thoại :

0903589699

Email :

haivth.sgddt@daknong.gov.vn

Thông tin :

Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tổng hợp lập dự toán, quyết toán hàng năm, phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên làm công tác kế hoạch – tài chính, kế toán. Phụ trách công tác kiểm kê và sử dụng tài sản của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Pháp luật; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Trưởng phòng phân công. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc về tài chính khi Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền.
1-1-njwiz0vokg5ellz1g7ayaq17v4wqc29e06qa945no2

Hà Văn Khoa

Phòng ban :

Phòng kế hoạch tài chính

Chức vụ :

Trưởng phòng

Điện thoại :

0935239555, 0913411550

Email :

daihv.sgddt@daknong.gov.vn

Thông tin :

Thạc sĩ QLGD